24.06.2021

Urząd Dozoru Technicznego- w jakich obszarach działa?

 Urząd Dozoru technicznego jest instytucją Państwową i czuwa nad bezpieczeństwem urządzeń i instalacji technicznych. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego jest szczegółowo określony w ustawie o dozorze technicznym. Działania te to: certyfikowanie, nadzorowanie i kontrolowanie, realizowanie dozoru nad urządzeniami podlegającymi, ewidencjonowanie, szkolenie i sprawdzanie kwalifikacji przyszłych operatorów maszyn.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego w stosunku do maszyn budowlanych

Inspekcja UDT obejmuje badania techniczne maszyn. Każda wytworzona maszyna, czy to podnośnik nożycowy czy ładowarka teleskopowa, aby mogła pracować, musi zostać dopuszczona do użytku. Aby użytkować zakupiony lub sprowadzony podest ruchomy należy przygotować go do pierwszej rejestracji w Urzędzie Dozoru technicznego. Ponadto każda maszyna UTB raz w roku musi zostać poddana Badaniu Technicznemu. Podczas badania technicznego, inspektor UDT sprawdza zarówno stan urządzenia jak i jego wyposażenie oraz wymagane oznakowanie. Dokonuje również próby techniczne maszyny przed jak i w trakcie pracy urządzenia.  Aby mieć pewność co do bezpieczeństwa pracy jako operator na przykład podnośnika, musimy upewnić się, czy dana maszyna przeszła pozytywnie coroczne badanie techniczne. Sprawdzić możemy to, odszukując naklejkę Urzędu Dozoru Technicznego z datą następnego badania oraz w dokumentacji maszyny.

Badanie kwalifikacji prowadzone przez UTD

Kontroli Urzędu Dozoru Technicznego podlegają nie tylko maszyny i urządzenia techniczne. Również ludzie pracujący przy tych urządzeniach oraz konserwatorzy tych maszyn muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Kto musi posiadać uprawnienia do obsługi oraz uprawnienia do konserwacji urządzeń technicznych określa rozporządzenie. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001008

Aby zdobyć uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na operatora maszyn, należy nie tylko odbyć szkolenie w ośrodku szkoleniowym. Po odbyciu kursu obowiązkowe jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu prowadzonego przez Inspektora UDT. Aby na taki egzamin się zapisać, należy złożyć wniosek w Urzędzie Dozoru Technicznego. W KWP POLAND wszystkim zapisującym się na szkolenie osobom zapewniamy organizację egzaminu UDT, a opłata za egzamin zawarta jest w cenie szkolenia. Kursant podpisuje nam tylko upoważnienie, a my wypełniamy wszystkie potrzebne dokumenty oraz zwracamy  się do UDT o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin odbywa się wtedy w naszej siedzibie lub siedzibie firmy, dla której wykonujemy szkolenia.

UDT zapewnia bezpieczeństwo

Podsumowując, jeśli chodzi o zakres działań KWP Poland, Urząd Dozoru Technicznego odgrywa bardzo ważną rolę. Dzięki corocznym badaniom technicznym naszych maszyn zapewniamy bezpieczeństwo naszym pracownikom i klientom. Natomiast dzięki współpracy z UDT w zakresie sprawdzania kwalifikacji kandydata na operatora podestów ruchomych, operatora wózków widłowych, operatora suwnic czy też operatora ładowarek teleskopowych, mamy pewność, że każdy nasz kursant posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, aby prawidłowo pracować na podestach ruchomych, wózkach widłowych, ładowarkach teleskopowych i suwnicach.