Testy UDT on-line

Zapraszamy do skorzystania z naszej bazy testów, która pomoże Ci skutecznie przygotować się do egzaminu UDT i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie uprawnień dozoru technicznego. Dostępne są dwie opcje, aby dostosować naukę do Twoich potrzeb i preferencji:

Nauka
Opcja "Nauka" umożliwia Ci naukę z całej dostępnej bazy pytań. Możesz zgłębiać materiał, przeglądając pytania i poznając prawidłowe odpowiedzi na bieżąco. To doskonała opcja dla tych, którzy chcą systematycznie przygotowywać się do egzaminu, stopniowo poszerzając swoją wiedzę i eliminując obszary, w których potrzebują dodatkowego wsparcia.

Egzamin
Jeśli jesteś gotowy na sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce, opcja "Egzamin" jest dla Ciebie. W tym trybie możesz przystąpić do próbnego egzaminu, który będzie symulacją prawdziwego testu UDT. Losowo wybrane pytania sprawią, że będziesz musiał zademonstrować swoją wiedzę w różnych obszarach. Po zakończeniu egzaminu poznasz swoje wyniki, co pozwoli Ci ocenić swoje przygotowanie i zidentyfikować obszary wymagające dodatkowego działania.

Nie ważne, czy wybierzesz opcję "Nauka" czy "Egzamin" - nasza baza testów zapewni Ci możliwość skutecznego przygotowania się do egzaminu UDT. Nie zwlekaj dłużej, rozpocznij naukę już dziś i zdobądź uprawnienia dozoru technicznego, które pomogą Ci rozwijać się w branży budowlanej!

Kategoria: Nauka

/15

Podesty ruchome

1 / 15

70. Wysięg podestu to

2 / 15

146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

3 / 15

234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

4 / 15

24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

5 / 15

116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

6 / 15

198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

7 / 15

162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

8 / 15

214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

9 / 15

32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

10 / 15

172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

11 / 15

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

12 / 15

88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

13 / 15

192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

14 / 15

95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

15 / 15

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

Średni wynik to 75%

0%

0%

Podesty ruchome - nauka

1 / 239

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

2 / 239

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

3 / 239

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4 / 239

4. Dozorem technicznym nazywamy

5 / 239

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6 / 239

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7 / 239

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8 / 239

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9 / 239

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10 / 239

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11 / 239

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12 / 239

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13 / 239

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14 / 239

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15 / 239

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16 / 239

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17 / 239

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18 / 239

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19 / 239

19. Nieszczęśliwy wypadek to

20 / 239

20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

21 / 239

21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

22 / 239

22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

23 / 239

23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

24 / 239

24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

25 / 239

25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

26 / 239

26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

27 / 239

27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

28 / 239

28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

29 / 239

29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

30 / 239

30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

31 / 239

31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

32 / 239

32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

33 / 239

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

34 / 239

34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

35 / 239

35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

36 / 239

36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

37 / 239

37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

38 / 239

38. Przeciążanie LJTB w trakcie pracy

39 / 239

39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

40 / 239

40. Obowiązki obsługującego określone są

41 / 239

41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

42 / 239

42. Jednostką dozoru technicznego jest

43 / 239

43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

44 / 239

44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

45 / 239

45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych

46 / 239

46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

47 / 239

47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

48 / 239

48. Decyzja wydana przez UDT

49 / 239

49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

50 / 239

50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

51 / 239

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne

52 / 239

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

53 / 239

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

54 / 239

54. Instrukcja eksploatacji to

55 / 239

55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

56 / 239

56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

57 / 239

57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

58 / 239

58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

59 / 239

59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

60 / 239

60. Formami dozoru technicznego są

61 / 239

61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

62 / 239

62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

63 / 239

63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

64 / 239

64. Instrukcja stanowiskowa

65 / 239

65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

66 / 239

66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

67 / 239

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

68 / 239

68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

69 / 239

69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

70 / 239

70. Wysięg podestu to

71 / 239

71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

72 / 239

72. 0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

73 / 239

73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

74 / 239

74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

75 / 239

75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

76 / 239

76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

77 / 239

77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

78 / 239

78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

79 / 239

79. Przedstawiony rysunek określa

80 / 239

80. Przedstawiony rysunek określa

81 / 239

81. Przedstawiony rysunek określa

82 / 239

82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

83 / 239

83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

84 / 239

84. Przedstawiony rysunek określa

85 / 239

85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

86 / 239

86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

87 / 239

87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

88 / 239

88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

89 / 239

89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się

90 / 239

90. Przedstawiony rysunek określa

91 / 239

91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

92 / 239

92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

93 / 239

93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

94 / 239

94. Przedstawiony symbol określa

95 / 239

95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

96 / 239

96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

97 / 239

97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

98 / 239

98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

99 / 239

99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

100 / 239

100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

101 / 239

101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

102 / 239

102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

103 / 239

103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

104 / 239

104. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

105 / 239

105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

106 / 239

106. Kolumna obrotowa podestu

107 / 239

107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?

108 / 239

108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez

109 / 239

109. Wysięgnik teleskopowy podestu

110 / 239

110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

111 / 239

111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

112 / 239

112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

113 / 239

113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

114 / 239

114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

115 / 239

115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;

116 / 239

116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

117 / 239

117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

118 / 239

118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

119 / 239

119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

120 / 239

120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

121 / 239

121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

122 / 239

122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

123 / 239

123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

124 / 239

124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

125 / 239

125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

126 / 239

126. Co to jest "krawędź wywrotu"?

127 / 239

127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

128 / 239

128. Podesty ruchome są przeznaczone do

129 / 239

129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

130 / 239

130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

131 / 239

131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać

132 / 239

132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

133 / 239

133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

134 / 239

134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

135 / 239

135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

136 / 239

136. Na platformie roboczej mogą znajdować się

137 / 239

137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

138 / 239

138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

139 / 239

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

140 / 239

140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

141 / 239

141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

142 / 239

142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

143 / 239

143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

144 / 239

144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

145 / 239

145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

146 / 239

146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

147 / 239

147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

148 / 239

148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

149 / 239

149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

150 / 239

150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

151 / 239

151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

152 / 239

152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

153 / 239

153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

154 / 239

154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

155 / 239

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

156 / 239

156. Sprawne dźwignie sterujące

157 / 239

157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

158 / 239

158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

159 / 239

159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

160 / 239

160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

161 / 239

161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi